fresh menu leftfresh menu right

ประกาศโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอนอนแบบมาตราฐาน ๓๘ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ หลัง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)